Forex for a trader
Sach forex 101

Sách forex 101D?c Sach Forex 101 – M?i Di?u C?n Bi?t V? Th? Tru?ng Ngo?i H?i. B?n Ph?i Click Vao Nut Google +1 Va Nut Chia S? Facebook Tru?c Khi D?c. D?c Sach Forex 101 – M?i Di?u C?n Bi?t V? Th? Tru?ng Ngo?i H?i Online. Mu?i nam tru?c, khi th? tru?ng Ngo?i h?i b?t d?u tr? nen ph? bi?n hon v?i cong chung, no da th?c s? la kham pha l?n d?i v?i nhi?u ngu?i. Li?u m?t ngu?i ch? s? h?u vai nghin do-la co th? ti?n hanh giao d?ch nhu m?i thanh ph?n khac dang tham gia vao th? tru?ng d?ng th?i ven len b?c man m? ?o v?n che ph? th? gi?i c?a cac ho?t d?ng trao d?i ti?n t? d? tim ki?m l?i nhu?n cho b?n than? Nguyen ly don gi?n c?a no da lam nhi?u ngu?i ph?i xieu long: B?t c? ai cung co th? th?c hi?n giao d?ch mua ban ngo?i t? tr?c tuy?n qua m?ng va b? tui m?t kho?n l?i nao do. Nhung chinh s? don gi?n do cung d? khi?n ngu?i ta l?m l?n. Vi?c m?t ngu?i co th? d? dang h?c cach giao d?ch tren th? tru?ng Ngo?i h?i ch? trong vong vai ngay khong co nghia la anh ta s? co th? ki?m l?i va thanh cong nhanh chong. Bi m?t n?m ? ch? ph?i co m?t chi?n lu?c kinh doanh va ra quy?t d?nh h?p ly. K? t? do d?n nay, r?t nhi?u th? da thay d?i, ch? duy nh?t m?t di?u khong h? thay d?i do la ngu?i ta v?n c?n tim ra m?t chi?n lu?c kinh doanh t?t va ph?i luon luon h?c h?i va hoan thi?n no. Khi bi?t tru?ng Ngo?i h?i qu?c t? la th? tru?ng l?n nh?t th? gi?i, doanh thu c?a no vao kho?ng ba t? do-la m?t ngay (!), va no ho?t d?ng su?t 24 gi?, r?t nhi?u ngu?i s? t? h?i: “Di?u do co y nghia gi v?i toi?” ho?c “N?u th? thi b?ng cach nao toi, ngu?i ch? s? h?u m?t kho?n v?n khiem t?n, con xa m?i du?c g?i la tri?u phu, l?i co th? tham gia vao do va hy v?ng s?ng sot gi?a dan ca m?p la hang lo?t cac t? ch?c tai chinh l?n?” Va noi chung, li?u co dang d? d?u tu vao do hay khong n?u nhu toi ph?i ch?u r?i ro thua l? va m?t ti?n? T?t c? nh?ng khuc m?c do s? du?c Forex 101 gi?i dap thong qua vi?c tr? l?i t?t c? nh?ng cau h?i co b?n nh?t nhu “Th? tru?ng Ngo?i h?i ho?t d?ng th? nao?”, “Lam th? nao d? co l?i nhu?n?”, “Lam th? nao d? phan tich va d? bao chi?u hu?ng gia c??, “Lam th? nao d? xay d?ng chi?n lu?c kinh doanh c?a rieng minh?” Va nhu tac gi? vi?t : “Cu?n sach nay du?c vi?t ra nh?m th?a man s? to mo c?a nh?ng ngu?i con dang l? l?m v?i th? tru?ng Ngo?i h?i va giup bi?n hi?u bi?t thanh l?i nhu?n b?ng cach l?a ch?n chi?n lu?c kinh doanh dung d?n. Th? tru?ng Ngo?i h?i v?n da chi?u, t?n t?i nhi?u v?n d? gay tranh cai va doi khi con khi?n b?n phat khung len, tuy nhien no cung r?t thu v? va h?p d?n, y nhu cu?c s?ng v?y! V?y thi, b?n d?c than m?n, toi r?t l?y lam vinh d? du?c gi?i thi?u v?i b?n v? th? tru?ng Ngo?i h?i theo cach ma toi bi?t, sau mu?i nam kinh nghi?m v?i r?t nhi?u th? nghi?m va sai l?m, kham pha va hi?u bi?t.” D?c Sach Forex 101 – M?i Di?u C?n Bi?t V? Th? Tru?ng Ngo?i H?i Mi?n Phi, Xem Sach Forex 101 – M?i Di?u C?n Bi?t V? Th? Tru?ng Ngo?i H?i, Sach Forex 101 – M?i Di?u C?n Bi?t V? Th? Tru?ng Ngo?i H?i Online, D?c Forex 101 – M?i Di?u C?n Bi?t V? Th? Tru?ng Ngo?i H?i Tren Di?n Tho?i, D?c Sach Forex 101 – M?i Di?u C?n Bi?t V? Th? Tru?ng Ngo?i H?i B?n. prc. pdf. doc. epub. txt, Xem Sach Forex 101 – M?i Di?u C?n Bi?t V? Th? Tru?ng Ngo?i H?i Cho Android - Iphone - IOS, Sach Forex 101 – M?i Di?u C?n Bi?t V? Th? Tru?ng Ngo?i H?i Tr?c Tuy?n Online, Xem Sach Forex 101 – M?i Di?u C?n Bi?t V? Th? Tru?ng Ngo?i H?i Nhanh. Sach Ebook Forex 101 PDF - Valerijus Ovsyanikas. Forex, th? tru?ng ngo?i h?i co doanh thu kho?ng 3 t? USDngay, ho?t d?ng 247. Do la th? tru?ng co tinh don b?y cao, d?ng nghia v?i r?i ro cao l?i nhu?n cao. Do do d? tham gia Forex ph?i co ki?n th?c d?u tu – d?u co Forex v?ng ch?c, chu?n b? tam ly chi?n d?u t?t. V?y nen, ki?n th?c d?u tu Forex la di?u b?t bu?c c?n ph?i co. ?? T?t c? nh?ng khuc m?c do, sach “Forex 101” gi?i dap thong qua vi?c tr? l?i t?t c? nh?ng cau h?i co b?n nh?t nhu: “Th? tru?ng Ngo?i h?i ho?t d?ng th? nao?”, “Lam th? nao d? co l?i nhu?n?”, “Lam th? nao d? phan tich va d? bao chi?u hu?ng gia c??, “Lam th? nao d? xay d?ng chi?n lu?c kinh doanh c?a rieng minh?” Nhu tac gi? vi?t: “Cu?n sach nay du?c vi?t ra nh?m th?a man s? to mo c?a nh?ng ngu?i con dang l? l?m v?i th? tru?ng Ngo?i h?i va giup bi?n hi?u bi?t thanh l?i nhu?n b?ng cach l?a ch?n chi?n lu?c kinh doanh dung d?n. Th? tru?ng Ngo?i h?i v?n da chi?u, t?n t?i nhi?u v?n d? gay tranh cai va doi khi con khi?n b?n phat khung len, tuy nhien no cung r?t thu v? va h?p d?n, y nhu cu?c s?ng v?y! ?? Qua sach nay toi hi v?ng, b?n co ki?n th?c d?u tu t?t nh?t, h?c du?c cac phuong phap d?u tu cho chinh b?n than minh. Sach du?c vi?t du?i d?ng h?i – dap nen r?t thu?n ti?n d? d?c. ?? Nh? Click vao H?c ch?ng khoan H?p tac d?u tu. d? dang ky v?i Mr. Ng? – SDT: 096.774.6668.

T?i Ebook PDF : Forex 101 T?I DAY ?? Mu?n h?c ch?ng khoan, h?c phan tich co b?n, h?c d?u tu gia tr?, h?c d?u tu tang tru?ng, h?c phan tich k? thu?t, ?y thac d?u tu. Ho?c c?n tu v?n ch?ng khoan, h?i dap ch?ng khoan mi?n phi, m?nh d?n lien h? T?I DAY ?? Forex 100% – H?c Cach Ki?m Ti?n T? Th? Tru?ng Ngo?i H?i. Thong tin va link: Forex 100% – H?c Cach Ki?m Ti?n T? Th? Tru?ng Ngo?i H?i. eBook Forex 100% – H?c Cach Ki?m Ti?n T? Th? Tru?ng Ngo?i H?i. V?i nh?ng nha kinh doanh chuyen nghi?p luon mong mu?n ren luy?n, va lam ch? nh?ng k? nang giao d?ch c?a minh, hay nh?ng b?n tr? m?i l?n d?u tien th? nghi?m b?n than trong linh v?c kinh doanh ngo?i h?i, thi Forex 100% la cu?n c?m nang toan di?n cho nh?ng ngu?i tham gia linh v?c nay, tim hi?u cach d? tr? thanh m?t nha kinh doanh Ngo?i h?i chuyen nghi?p. N?i dung c?a cu?n sach la nh?ng hi?u bi?t va k? nang co b?n du?c chia s? t? nh?ng nha kinh doanh n?i ti?ng, nh?ng chuyen gia d?y kinh nghi?m, da t?ng dao t?o hang tram khoa h?c v? Ngo?i h?i. Nh?ng gi b?n h?c du?c trong cu?n sach nay s? cho phep b?n dua ra nh?ng quy?t d?nh giao d?ch va d?u tu co kh? nang sinh l?i cao tren th? tru?ng Ngo?i h?i, ch?ng khoan, kim lo?i qui va cac giao d?ch h?p d?ng tuong lai trong th?c t?. Cu?n sach nay cung dua ra cac phuong phap co b?n trong vi?c phan tich va d? bao di?n bi?n c?a th? tru?ng. T? gia h?i doai, cac y?u t? tac d?ng d?n gia c? phi?u va cac cong c? tai chinh khac d?u n?m trong ph?m vi ?ng d?ng c?a Phan tich K? thu?t va Phan tich Co b?n. ? day, cac tac gi? dua ra nh?ng danh gia c?a minh d?i v?i t?ng nghien c?u v? ly thuy?t th? tru?ng cung nhu nh?ng nghien c?u, phat hi?n m?i nh?t va thu v? nh?t trong linh v?c nay. Quan tr?ng hon, cac tac gi? t?p trung s? chu y c?a minh vao ?ng d?ng th?c t? c?a cac k? thu?t va ch? bao k? thu?t khac nhau, do cung chinh la ly do vi sao cu?n sach nay d?y ?p cac vi d?, ?nh va bi?u d? minh h?a. Nh?ng n?i dung co b?n nh?t c?a phan tich toan h?c va qu?n ly ti?n s? du?c dua ra trong ph?n k?t lu?n d? hoan thi?n b?c tranh v? cach th?c giao d?ch tren th? tru?ng Ngo?i h?i. Forex 100% du?c di?n d?t b?ng m?t th? ngon ng? r?t don gi?n va nh? no, b?n s? khong c?n d?n b?t c? khoa dao t?o chuyen sau nao d? h?c cach giao d?ch. Cac v?n d? s? l?n lu?t du?c d? c?p v?i m?c d? ph?c t?p tang d?n d?u nen khi d?c xong cu?n sach, cac b?n s? co th? d? dang tham gia giao d?ch tren cac th? tru?ng tai chinh qu?c t?. D?c bi?t, cu?n sach co m?t chuong mo t? cach th?c thao tac v?i ph?n m?m giao d?ch MetaTrader4, cho phep b?n dua ra cac l?nh d? tham gia vao th? tru?ng, ?ng d?ng cac phan tich bi?u d? (toan h?c), nh?n du?c nh?ng tin t?c th? tru?ng c?p nh?t nh?t cung nhu phat tri?n cac chi?n lu?c giao d?ch t? d?ng. Hay cai d?t ph?n m?m giao d?ch nay tren may tinh c?a b?n va m? m?t tai kho?n giao d?ch th? nghi?m ho?c th?c t? d? giup minh lam quen d?n v?i cac ch? bao va chi?n lu?c du?c mo t? trong cu?n sach nay. Nh?ng ch? d?n cho vi?c m? tai kho?n du?c dua ra ? ph?n cu?i sach. Download Ebook Forex 100% – H?c Cach Ki?m Ti?n T? Th? Tru?ng Ngo?i H?i Mi?n Phi, T?i Sach Forex 100% – H?c Cach Ki?m Ti?n T? Th? Tru?ng Ngo?i H?i, D?c Ebook Forex 100% – H?c Cach Ki?m Ti?n T? Th? Tru?ng Ngo?i H?i Online, Ebook Forex 100% – H?c Cach Ki?m Ti?n T? Th? Tru?ng Ngo?i H?i Cho Di?n Tho?i, T?i Ebook Forex 100% – H?c Cach Ki?m Ti?n T? Th? Tru?ng Ngo?i H?i B?n. prc. pdf. doc. epub. txt, T?i Ebook Forex 100% – H?c Cach Ki?m Ti?n T? Th? Tru?ng Ngo?i H?i Cho Android - Iphone - IOS, Download Forex 100% – H?c Cach Ki?m Ti?n T? Th? Tru?ng Ngo?i H?i Free Ebook, Xem Sach Forex 100% – H?c Cach Ki?m Ti?n T? Th? Tru?ng Ngo?i H?i Tr?c Tuy?n Online… Sach Ebook Forex 101 PDF - Valerijus Ovsyanikas. Forex, th? tru?ng ngo?i h?i co doanh thu kho?ng 3 t? USDngay, ho?t d?ng 247. Do la th? tru?ng co tinh don b?y cao, d?ng nghia v?i r?i ro cao l?i nhu?n cao. Do do d? tham gia Forex ph?i co ki?n th?c d?u tu – d?u co Forex v?ng ch?c, chu?n b? tam ly chi?n d?u t?t. V?y nen, ki?n th?c d?u tu Forex la di?u b?t bu?c c?n ph?i co. ?? T?t c? nh?ng khuc m?c do, sach “Forex 101” gi?i dap thong qua vi?c tr? l?i t?t c? nh?ng cau h?i co b?n nh?t nhu: “Th? tru?ng Ngo?i h?i ho?t d?ng th? nao?”, “Lam th? nao d? co l?i nhu?n?”, “Lam th? nao d? phan tich va d? bao chi?u hu?ng gia c??, “Lam th? nao d? xay d?ng chi?n lu?c kinh doanh c?a rieng minh?” Nhu tac gi? vi?t: “Cu?n sach nay du?c vi?t ra nh?m th?a man s? to mo c?a nh?ng ngu?i con dang l? l?m v?i th? tru?ng Ngo?i h?i va giup bi?n hi?u bi?t thanh l?i nhu?n b?ng cach l?a ch?n chi?n lu?c kinh doanh dung d?n. Th? tru?ng Ngo?i h?i v?n da chi?u, t?n t?i nhi?u v?n d? gay tranh cai va doi khi con khi?n b?n phat khung len, tuy nhien no cung r?t thu v? va h?p d?n, y nhu cu?c s?ng v?y! ?? Qua sach nay toi hi v?ng, b?n co ki?n th?c d?u tu t?t nh?t, h?c du?c cac phuong phap d?u tu cho chinh b?n than minh. Sach du?c vi?t du?i d?ng h?i – dap nen r?t thu?n ti?n d? d?c. ?? Nh? Click vao H?c ch?ng khoan H?p tac d?u tu. d? dang ky v?i Mr. Ng? – SDT: 096.774.6668. T?i Ebook PDF : Forex 101 T?I DAY ?? Mu?n h?c ch?ng khoan, h?c phan tich co b?n, h?c d?u tu gia tr?, h?c d?u tu tang tru?ng, h?c phan tich k? thu?t, ?y thac d?u tu. Ho?c c?n tu v?n ch?ng khoan, h?i dap ch?ng khoan mi?n phi, m?nh d?n lien h? T?I DAY ?? Forex 101 – M?i Di?u C?n Bi?t V? Th? Tru?ng Ngo?i H?i. Thong tin va link: Forex 101 – M?i Di?u C?n Bi?t V? Th? Tru?ng Ngo?i H?i. eBook Forex 101 – M?i Di?u C?n Bi?t V? Th? Tru?ng Ngo?i H?i. Mu?i nam tru?c, khi th? tru?ng Ngo?i h?i b?t d?u tr? nen ph? bi?n hon v?i cong chung, no da th?c s? la kham pha l?n d?i v?i nhi?u ngu?i. Li?u m?t ngu?i ch? s? h?u vai nghin do-la co th? ti?n hanh giao d?ch nhu m?i thanh ph?n khac dang tham gia vao th? tru?ng d?ng th?i ven len b?c man m? ?o v?n che ph? th? gi?i c?a cac ho?t d?ng trao d?i ti?n t? d? tim ki?m l?i nhu?n cho b?n than?

Nguyen ly don gi?n c?a no da lam nhi?u ngu?i ph?i xieu long: B?t c? ai cung co th? th?c hi?n giao d?ch mua ban ngo?i t? tr?c tuy?n qua m?ng va b? tui m?t kho?n l?i nao do. Nhung chinh s? don gi?n do cung d? khi?n ngu?i ta l?m l?n. Vi?c m?t ngu?i co th? d? dang h?c cach giao d?ch tren th? tru?ng Ngo?i h?i ch? trong vong vai ngay khong co nghia la anh ta s? co th? ki?m l?i va thanh cong nhanh chong. Bi m?t n?m ? ch? ph?i co m?t chi?n lu?c kinh doanh va ra quy?t d?nh h?p ly. K? t? do d?n nay, r?t nhi?u th? da thay d?i, ch? duy nh?t m?t di?u khong h? thay d?i do la ngu?i ta v?n c?n tim ra m?t chi?n lu?c kinh doanh t?t va ph?i luon luon h?c h?i va hoan thi?n no. Khi bi?t tru?ng Ngo?i h?i qu?c t? la th? tru?ng l?n nh?t th? gi?i, doanh thu c?a no vao kho?ng ba t? do-la m?t ngay (!), va no ho?t d?ng su?t 24 gi?, r?t nhi?u ngu?i s? t? h?i: “Di?u do co y nghia gi v?i toi?” ho?c “N?u th? thi b?ng cach nao toi, ngu?i ch? s? h?u m?t kho?n v?n khiem t?n, con xa m?i du?c g?i la tri?u phu, l?i co th? tham gia vao do va hy v?ng s?ng sot gi?a dan ca m?p la hang lo?t cac t? ch?c tai chinh l?n?” Va noi chung, li?u co dang d? d?u tu vao do hay khong n?u nhu toi ph?i ch?u r?i ro thua l? va m?t ti?n? T?t c? nh?ng khuc m?c do s? du?c Forex 101 gi?i dap thong qua vi?c tr? l?i t?t c? nh?ng cau h?i co b?n nh?t nhu “Th? tru?ng Ngo?i h?i ho?t d?ng th? nao?”, “Lam th? nao d? co l?i nhu?n?”, “Lam th? nao d? phan tich va d? bao chi?u hu?ng gia c??, “Lam th? nao d? xay d?ng chi?n lu?c kinh doanh c?a rieng minh?” Download Ebook Forex 101 – M?i Di?u C?n Bi?t V? Th? Tru?ng Ngo?i H?i Mi?n Phi, T?i Sach Forex 101 – M?i Di?u C?n Bi?t V? Th? Tru?ng Ngo?i H?i, D?c Ebook Forex 101 – M?i Di?u C?n Bi?t V? Th? Tru?ng Ngo?i H?i Online, Ebook Forex 101 – M?i Di?u C?n Bi?t V? Th? Tru?ng Ngo?i H?i Cho Di?n Tho?i, T?i Ebook Forex 101 – M?i Di?u C?n Bi?t V? Th? Tru?ng Ngo?i H?i B?n. prc. pdf. doc. epub. txt, T?i Ebook Forex 101 – M?i Di?u C?n Bi?t V? Th? Tru?ng Ngo?i H?i Cho Android - Iphone - IOS, Download Forex 101 – M?i Di?u C?n Bi?t V? Th? Tru?ng Ngo?i H?i Free Ebook, Xem Sach Forex 101 – M?i Di?u C?n Bi?t V? Th? Tru?ng Ngo?i H?i Tr?c Tuy?n Online… Sach hu?ng d?n Forex. B?ng thu?t ng? chinh trong Forex. Tieu d? sach hu?ng d?n. Nha d?u tu than m?n, chung toi da chu?n b? cho cac b?n m?t chuong trinh h?c toan di?n v? Forex.

Chuong trinh khoa h?c bao g?m 4 c?p d?: Beginner, Elementary, Intermediate va Experienced. Tham gia khoa ho?c nay s? bi?n b?n t? m?t nha d?u tu m?i toanh chua co nhi?u kinh nghi?m tr? thanh m?t chuyen gia v? Forex. T?t c? cac tai li?u du?c b? c?c t?t va s? tr? thanh n?n t?ng v?ng ch?c cho ki?n th?c v? Forex c?a b?n. C?n luu y r?ng ph?n nay s? du?c c?p nh?t lien t?c, vi v?y hay luon s?n sang! Hay nghien c?u v? Forex cung v?i FBS va d?ng quen tham kh?o cac trang khac v? Phan tich va Dao t?o c?a chung toi nhe. Beginner T?i c?p d? d?u tien, b?n s? tim hi?u Forex la gi, lam th? nao d? "d?c" y?t gia cac d?ng ti?n va muaban cac c?p ti?n t? tren chuong trinh giao d?ch ngo?i h?i c?a FBS. B?n s? tim hi?u cach tinh toan k?t qu? tai chinh c?a minh. Di?u nay s? dua b?n d?n v?i th? gi?i dang ng?c nhien c?a vi?c giao d?ch cac lo?i ti?n t?. Elementary T?i day b?n s? co cai nhin sau hon v? phan tich k? thu?t va phan tich co b?n c?a th? tru?ng ngo?i h?i. B?n s? tim hi?u cach lam th? nao d? s? d?ng cac cong c? phan tich khac nhau nh?m mang l?i l?i ich cho minh. Intermediate C?p d? nay s? gi?i thi?u b?n d?n v?i cac di?u ki?n th? tru?ng khac nhau, nhu la trend, range, breakout. B?n s? du?c lam quen v?i cac ki?u giao d?ch khac nhau va nghien c?u mo hinh n?n Nh?t, cac m?u bi?u d? va tam ly c?a nha d?u tu. Kinh nghi?m T?i th?i di?m nay, chung toi s? hu?ng d?n b?n lam th? nao d? qu?n ly r?i ro va s? d?ng k? thu?t phan tich va d?u tu chuyen nghi?p. Ki?n th?c nay s? giup b?n t?i da hoa l?i nhu?n va h?n ch? thi?t h?i c?a b?n. Cac trader dang m?t kien nh?n khi ch? d?i k? h?p c?a Ngan Hang Trung Uong Chau Au vao ngay 2610. Nha di?u hanh s? cong b? quy?t d?nh chinh sach ti?n t? c?a h? luc 14:45 gi? MT. Ch? t?ch ECB Mario Draghi s? t? ch?c cu?c h?p bao luc 15:30 gi? MT. Chinh sach c?a Ngan Hang D? Tr? Uc (RBA) chinh la y?u t? chinh thuc d?y d?ng AUD. Nha di?u hanh s? m?t l?n n?a dua ra quy?t d?nh v? chinh sach ti?n t? luc 05:30 gi? MT vao ngay 711. Anh s? cong b? cac ch? s? CPI luc 11:30 gi? MT vao ngay 1710. Forex 101 - M?i Di?u C?n Bi?t V? Th? Tru?ng Ngo?i H?i. Thong tin khuy?n mai. Co d?ch v? b?c sach plastic cao c?p cho sach nay (Chi ti?t) Mi?n phi giao hang toan qu?c cho Don hang t? 250.000d (Ap d?ng t? 122015. Xem chi ti?t ») Forex 101 - M?i Di?u C?n Bi?t V? Th? Tru?ng Ngo?i H?i. Cu?n sach du?c b? c?c v?i nh?ng cau h?i va cau tr? l?i ngay sau no v?i r?t nhi?u vi d? th?c t? va minh h?a b?ng bi?u d?, d? th? va hinh ?nh. Cu?n sach la l?i gi?i dap cho h?u h?t nh?ng cau h?i ma nh?ng ngu?i tham gia cac h?i th?o va l?p h?c v? th? tru?ng tai chinh do tac gi? t? ch?c thu?ng quan tam nh?t. Nh?ng nha kinh doanh m?i b?t d?u thu?ng khong co co h?i va th?i gian d? d?n v?i cac h?i th?o nhu v?y. ? b?t k? linh v?c nao thi ki?n th?c co b?n cung t?o n?n t?ng giup chung ta hi?u du?c nh?ng ki?n th?c sau hon. V?iTh? tru?ng Ngo?i h?i cung v?y, cu?n sach Forex 101 - M?i di?u c?n bi?t v? th? tru?ng ngo?i h?i tuy khong giup b?n tr? thanh m?t chuyen gia tren th? tru?ng ngo?i h?i, song cu?n sach nay trinh bay t?t c? nh?ng ch? d? quan tr?ng d? b?n co du?c ki?n th?c co b?n va d?y t? tin trong linh v?c nay. Nhu tac gi? Valerijus Ovsyanikas da noi: ". Cu?n sach nay du?c vi?t ra nh?m th?a man s? to mo v?a nh?ng ngu?i con dang l? l?m v?i Th? tru?ng Ngo?i h?i va giup bi?n hi?u bi?t thanh l?i nhu?n b?ng cach l?a ch?n chi?n lu?c kinh doanh dung d?n nh?t. " D?c bi?t la t?i Vi?t Nam, m?t th? tru?ng hoan h?o m?i m? v?i kenh tai chinh nay. Do chinh la ly do Amcenter mu?n gi?i thi?u quy?n sach nay d?n d?c gi?. Vi?c d?c cu?n sach nay r?t d? dang v?i d?ng d?t cau h?i va dap. D?i v?i nh?ng d?c gi? da co v?n hi?u bi?t nh?t d?nh v? Th? tru?ng Ngo?i h?i thi quy?n sach nay s? b? sung vao kho ki?n th?c c?a b?n nh?ng thong tin vo cung ly thu. D?i v?i nh?ng d?c gi? l?n d?u tien ti?p c?n Th? tru?ng Ngo?i h?i thi s? t?t hon n?u b?n d?c cu?n sach nay t? d?u d?n cu?i d? trang b? nh?ng di?u c?n thi?t nh?t. Forex la gi? Nen b?t d?u t? dau? Th? tru?ng Forex la gi? Forex la t? vi?t t?t c?a c?m t? Fo reign Ex change, co nghia la trao d?i ngo?i t? , ti?ng Vi?t chung ta g?i th? tru?ng Forex la th? tru?ng Ngo?i h?i . Nhu ten g?i c?a no, Forex la th? tru?ng t?p trung cho vi?c trao d?i ti?n t? toan c?u. Khi noi d?n toan c?u thi ta da hinh dung du?c s? kh?ng l? c?a th? tru?ng nay, theo m?t th?ng ke Bank for International Settlements vao nam 2016, lu?ng ti?n giao d?ch m?i ngay tren th? tru?ng forex len 5.1 nghin t? USD. T? do ta th?y du?c m?c d? phat tri?n r?t nhanh c?a th? tru?ng ngay.

T?i sao s? ti?n giao d?ch m?i ngay l?i l?n d?n nhu v?y? Xin nh?n m?nh la day la th? tru?ng l?n toan c?u va thanh ph?n ho?t d?ng trong th? tru?ng nay khong ph?i rieng nh?ng ca nhan don l? ma con co s? tham gia c?a cac t? ch?c l?n: Ngan hang trung uong (Central bank). Cong ty thuong m?i. Qu? phong h? (Hedge fund). Cong ty qu?n ly d?u tu. Thuong nhan, ngu?i giao d?ch ca nhan (Trader). T?ng quan v? s? ra d?i c?a Forex. Trao d?i ti?n t? da xu?t hi?n r?t lau t? th?i c? d?i. D?n th?p nien 1970 th? tru?ng Forex hi?n d?i m?i du?c hinh thanh v?i h? th?ng qu?n ly ti?n t? Breton Woods (h? th?ng da thi?t l?p cac quan h? v? tai chinh va thuong m?i gi?a cac qu?c gia cong nghi?p l?n sau Th? chi?n II) . Sau do T?ng th?ng Nixon da k?t thuc h? th?ng Bretton Wood va t? gia hoai d?i c? d?nh, thay th? b?ng h? th?ng ti?n t? th? n?i t? do. T?i sao Forex l?i h?p d?n nhi?u ngu?i d?n v?y? V?n b? ra d? tham gia th? tru?ng Forex khong c?n thi?t ph?i qua nhi?u. D? dang ti?p c?n cac ki?n th?c v? Forex . Th? tru?ng Forex m? c?a 247 trong 5,5 ngay trong tu?n. B?n co th? giao d?ch b?t c? luc nao th? tru?ng dang m? ma khong co b?t k? h?n ch? nao. H? th?ng don b?y forex cao. B?n co th? giao d?ch ? b?t k? dau ch? v?i m?t cai laptop hay th?m chi la thi?t b? di d?ng va k?t n?i internet. Mu?n bu?c vao th? tru?ng thi ph?i b?t d?u t? dau? Tru?c khi noi v? vi?c ph?i b?t d?u t? dau thi Exness co m?t l?i khuyen cho b?n do la “d?ng v?i vang”. M?i th? d?u co di?m b?t d?u c?a no, Forex khong ph?i la m?t ngo?i l?. Vi v?y, hay b?t d?u v?i ki?n th?c co b?n v? Forex nhu cac thu?t ng? trong Forex, phan tich k? thu?t hay co b?n, qu?n ly v?n, qu?n ly r?i ro, v. v. Nh?ng di?u do b?n s? tim du?c kh?p noi tren internet, ho?c b?n co th? d?c sach, eBook forex . Exness g?i y m?t b? sach g?m 2 quy?n do la Forex 101 - Di?u c?n bi?t va Forex 100% - H?c cach ki?m ti?n t? th? tru?ng ngo?i h?i . M?t cach n?a d? b?n ti?p c?n Forex chinh la tim th?y d? h?c. Khi co d? nh?ng ki?n th?c c?n thi?t thi do la luc ma b?n bu?c vao giao d?ch v?i ti?n c?a minh.

Chung ta co quen di?u gi khong? D?ng v?i vang, toi da noi luc d?u r?i, nh? khong? Day la luc b?n v?c v?ch n?n t?ng giao d?ch Forex ph? bi?n nh?t hi?n gi?, do chinh la MetaTrader4 (MT4), va giao d?ch v?i tai kho?n demo m?t th?i gian. Ho?c ? Exness, b?n co th? ch?n tai kho?n th?t Cent d? t?p giao d?ch. D?i v?i tai kho?n Cent ? Exness b?n ch? c?n n?p 10$ la da co 1000 cents trong tai kho?n. V?i m?c m? l?nh nh? nh?t la 0.0001 lot USD, b?n co th? d? dang th? cac chi?n lu?c giao d?ch va cac ki?n th?c forex da h?c vao tai kho?n ti?n th?t, di?u ki?n giao d?ch va tam ly hoan toan th?t. Khi b?n da thanh th?o trong giao d?ch va b?t d?u co l?i v?i tai kho?n Cent thi co th? m? them tai kho?n Mini hay Classic ? Exness d? b?t d?u giao d?ch nhu m?t trader chuyen nghi?p. Do la nh?ng gi c?n thi?t khi b?t d?u bu?c chan vao th? tru?ng forex . Ch? co hai bu?c la h?c v? Forex va giao d?ch v?i tai kho?n democent nhung ma con r?t la nhi?u di?u d? noi v? hai bu?c nay, va hang ta di?u khac sau khi b?n thoat kh?i tai kho?n demoCent n?a. Hay don ch? nh?ng bai vi?t ti?p theo c?a Exness nhe. Xem them cac thong tin v? th? tru?ng va Exness ? Blog Exness. Ebook Forex ti?ng vi?t 101 di?u c?n bi?t du?c trader san lung b?i tac gi? Valerijus Ovsyanikas. T?ng b?n d?c cu?n ebook forex 101 d? d?c d? hi?u, d? ti?p c?n du?c trader san lung nhi?u nh?t hi?n nay Link t?i v? t?i day: B?m vao day Pass gi?i nen: Ten trang b?n dang truy c?p. Thong tin v? cu?n sach: Forex 101 di?u c?n bi?t. Tac gi?: Valerijus Ovsyanikas D?ch gi?: Thanh d?t - Phuong lan Nha xu?t b?n D?i h?c kinh t? qu?c dan. Chia s? b?i: Kenhdautuforex. com. Con s? 101 thu?ng du?c dung d? ch? nh?ng giao trinh va tai li?u danh cho sinh vien nam d?u t?i cac tru?ng d?i h?c t?i M? va Canada. Vi th? no khi?n ngu?i ta lien h? d?n t?t c? nh?ng di?u co b?n nh?t danh cho nh?ng ngu?i m?i b?t d?u. Va chung toi nh?ng ng?oi chia s? cu?n sach forex nay t?i cac b?n cung v?i m?c dich mong mu?n cac b?n co th? thanh cong va chi?n th?ng trong th? tru?ng forex nay. N?u b?n mu?n tham gia nhom nh?ng nha d?u tu forex d? h?c h?i va trao d?i kinh nghi?m, hay don gi?n la mu?n th? m? m?t tai kho?n demo mi?n phi , d?ng, ng?n ng?i lien h? ngay: Skype: nhanforex6688 | Zalo: 091 266 1291 | Email: email protected Nh?ng quy?n sach Forex ti?ng Vi?t ma Trader nen d?c . Nh?ng quy?n sach Forex ti?ng Vi?t ma Trader nen d?c . Sach cho trading hu?ng d?n trading 99.99% la b?ng ti?ng Anh, m?i ngu?i c?n quy?n nao co th? lien h? v?i minh tren facebook minh s? g?i cho. Fanpage : WolfForex.

Com Hom nay WolfForex chia s? m?y quy?n da du?c bien d?ch l?i ra ti?ng Vi?t t? nh?ng sach g?c uy tin ti?ng Anh d? cac b?n co th? tra c?u. N?u co th? hay tim sach ti?ng anh g?c d? d?c . Minh s? Scan cac quy?n sach ti?ng anh minh co. Trong cu?n Trading in the Zone, b?n s? h?c du?c: – Hi?u du?c nh?ng ly do gay ra n?i s? hai khi trading. – H?c cach ch?p nh?n n?i s? trade l? thay vi tim cach ch?i b? chung. – H?c cach trade co trach nhi?m. – D?nh nghia v? “In The Zone Mode” (nom na g?i la “ch? d? sieu trader”) va cach t?p trung trong Zone. – 5 s? th?t co b?n v? tam ly b?n c?n n?m khi ti?p c?n th? tru?ng. – 3 tr?ng thai c?a ni?m tin. – B?n tuyen ngon c?a m?t trader thanh cong (b? cong c? d? b?n reset tam tri d? tranh nhi?u lo?n khi trading). Hi?n t?i minh dang t?ng h?p l?i 1 quy?n v? trading t? co b?n d?n nang cao va s? chia s? len day cho m?i ngu?i cung tham kh?o. C?P NH?T LIEN T?C CAC EBOOK HAY Ebook giao d?ch Ngo?i h?i Ti?ng Vi?t Ebook Hu?ng d?n giao d?ch Forex – Ti?ng Anh.Articles:

  • Sach forex 101